(-PRO-) Dr. promage111 a stikk


Rang: Elit
Korábbi klánjai
Összes pont: 104252 Helyezés: 18.
Napi pont: 0 Helyezés: 5.
Heti pont: 0 Helyezés: 19.
Havi pont: 0 Helyezés: 12.
1v1 pontok: 566 Helyezés: 60.
További statisztikák
Regisztrált: 10 éve
Utoljára belépett: 2 éve
Utoljára belépett a játékba: 2 éve
Játékidő: 307 óra
Teljes név: h̷̨̨͉͈̺͚͙̟͕̱͎̥̖͕͈̩̮̗ͪ͒ͩ͒͂ͣ̾̑̎ͪ̈́̿̀̐̈ͦ͗̋̚̕͞d̴̨̛͍̩̣̩̟̲͇̫̤̹͉̯ͨ̓̈ͧ̓̌̂̉͋͊͞ͅs̵̷͈͚̳̠͓̺̫̟ͥ̿́͂̓̃̿͒̃̓̀͟f̛̘͇̭͔̮̲̪̗̱̲͎̳̙͂̿̆́́g̡̱͕̖̩͚͍̟͉͇͉̲͗̍̆ͨͥ̐ͭ̓̐ͣ̏̎́́̚͜ẖ̵̛̝̙̫̼̙̖̩̫̲̝̯̝̩͓̪̘̺̏͐ͫ̽̊͘ͅd̗͓͇͇̮͙̯̭͈̠̮̼̥̣̾̋ͮ̏ͨ͗̕͜fͪ̆ͦͪ̇ͯͧͮ̑́̍̆̏̊̔ͧ̚҉̷̢̳͖͈̰̱͚̻̘̤̖͓͢͝g̼͍͍̘̘̬̟̬̦̺͒̽ͭͬ̆̿ͣ̑ͯͧ͛̒͜͢h̓̃͑ͮ Lakhely: h̛̟̩̭͉̦̬̲̣̯͈̮̝̹͉͓̱̫̲͋̾̑̽̓̒̾̊̃̆̑̓́͠͠ͅd̵̩͇̟̳̦̱̬̪̲̘̣̦͖̪̟͇̼͒̈̑̆ͩͣͦ̈́͑ͧ̍ͤ̋̏̅͌͛ͩ̀̕͟ͅs̮̰̳̳̟͔̙͔̹͕̝̟̝̐͌ͤ̔ͤͥ́ͥͪͭͮ̓ͧ̂̃̄̚͡f̢̙͕̯̗̩̭̻̲͙̺̲̼̲̰͚̥̗̣͒ͫ̓͑͆ͩ͗ͣ̊̅̒̐̒ͦ͐͛̕͟͝͞g̵̴̛͔̩͚͉̱̼͙͑ͦ͆ͬ͂̅͐̍͑ͦͬ͑̿̚͘͡h̶̶̽ͤ͋̽ͩͧ͑̎ͤ͌́̄҉̬̼̠͓̝͉͎͓͍̺͚͚̪̳̩͕͎̩ͅd̵̝̯̺͔̹͎̐͆ͥ̔ͥ̑́͞f̶̵̛͓̖̺̥̃ͪ͗ͨ́̄ͯ̆ͯ̀̈́ͬ̀̈́͐͒ͩ̈́͞g̐
Honlap: http://h̸̙̼̼̟̠̖̐̏̒͆ͣ̑ͮ̂̍͠d̨̥̳̺̥͍̆̄ͦ̑͘š̴̡̺̱͈͔͚͔͔̖̊̿̊̾ͦ͗̎͠͞f͐ͫ͑̊҉̵͖̫̗̬̺̲̺̣͉̩͞͠g͈̜͉̫̝͔͈͚ͫ̎̂̌̇̔̆ͩ͌̉ͧͥ͜͠͠h̨̛͈͈̬̥͖̙͎̲͔͋̓̉̃͌́͟͡d̵̩̻͎̹͉̟̼̼͓̜̣̯̟͚͆͌ͨ͊ͣ̽̔ͩ̆͌̐̀̕͢͡f̸̸̴̞̣̰̠̭͉̟͍̟̞͕̐̐ͣͬͤ̒̒́́ͣͫͥͮ̊̓ͤ̚g̷̮̲̖̖̮̘̪̞̜͓͚͇̝̜̽̅̿̒̓͛͛̿̌ͫ͑ͩ̍ͦ͛̈̚͜͞h̿̀̂̀ͫ͐̊ͣ̍ͤ͑ͪ̔ͫ̋͗̚҉̶̗̬̻̮͇͇͎
Skype: h̦̠̦̻͙̟͓̗̻̞̯̞̲̯͉̃̑̏͋͛́͌̌̊̈́̏̏̐ͮ́́́͡ͅd̙͇̘̮͎̪ͬͨͥ̅́̕͟͡ͅs̷̺̬̹̪̩̗͔̄ͣ̓̅̀̃̄ͬ̔ͣͯ̇͛̕f̧̣̳͉͇̳͎͔̗̤̮̺̙͉̞̦͉͎̯̟ͭ͆̆̇̌͜͝g̸ͣͧ͗͐̊͌̊̐ͨ̊̿̌ͣ̇́͜͠҉̟̠̝̰̩̭͍h̸͓̩̘̖̥̟̘̦̺͕̮̙̃̽͌̌̈́͋͂͌̃͊̇͑͊͟͞ͅd̥̯̻͉̺͇ͥ̇̅͆͗̾̒̍͛́͠f̰̣̣̮͈̞̘̪̯͈̩̝͈̝̿ͨͦ̑ͨ̔͛̎͜͝g̷̙̫̜͉̮͎̣͑̍͐ͫ̒̃̈́͌̓̎̅̽ͫ́̀̚͞h͍̰̲̜͒͋̌͑ͭ̌ͪ͋͆̕̕ Youtube: h͋̾̑̽̓̒̾̊̃ Steam: ḩ̸̡̗̻̼̟͈̺̬̻̝̞̱̠̬̟̹̥ͩ̐̍̾̈ͦ̈̌̇̌̔͘͟ͅd̨͋͑̐̐͑̊҉̻̯̦̺̰͍̤̘͓͇̰͇̜̗̥s̢̺̤̖̣͍̬͙̳̬̯̮̝̬͚͓̬̜̰ͧ͗ͭ̇̏̋ͯ̔̾̈͋͊̎͊͞f̴̵̷ͯ̊ͣͯ̄̄̓ͬ̄͌̉̅̄̓͌͂̍͐͟͏͎̼͈͔̖g̶͕̭̲̩͈̩͍̫͍͔̲̳̤͎͈̳͕ͧͮ̎̎̅͑ͧ̇̆̎ͭ̐̔͋͢ͅͅḩ̺͇͓̹͍̦̿͌̅̍̊̆ͬ͆ͥ̄͜͡ͅḍ̴̡̳̰̭̬͓̮͙͂̓̏͊ͯ̀͛ͨ͊̀̚̚͟͡f̶͙̳͖͔̖̩̱̲̤̞͙̩̥̹̲̩͉̬̓ͭ̂͒ͬ̊͋ͣͨͭ͆ͪ̌̾̏ͮ̂̾͟g͊͛ͬ̂̾͂̏̃̿̑̈́͌

Zsákbamacskák

  • Kicsi zsákbamacska x4
  • Nagy zsákbamacska x1
Gyártósorra!


Fórum: 160 hozzászólás Klánfórum: 188 hozzászólás

1v1 eredmények (83 megnyert, 234 elvesztett)

promage111 7 : 10 Crystallize
5 éve
SoPro 3 : 5 promage111
5 éve
promage111 3 : 5 Crystallize
5 éve
promage111 5 : 3 Banán
5 éve
promage111 5 : 3 Banán
5 éve
promage111 3 : 5 Axchi
5 éve
promage111 2 : 5 Axchi
5 éve
promage111 5 : 0 Emerald13
5 éve
promage111 4 : 10 Emerald13
5 éve
promage111 5 : 1 Faster
5 éve
«12345...25»

Heti toplista helyezések (Legutóbbi 15)

Pontszám Helyezés Dátum
110 8 2019-03-04
191 5 2019-02-11
123 9 2018-06-25
181 10 2018-02-05
181 10 2018-02-05
87 9 2017-10-23
87 9 2017-10-23
45 9 2017-10-16
45 9 2017-10-16
163 8 2017-10-02
163 8 2017-10-02
308 6 2017-09-25
308 6 2017-09-25
135 6 2017-09-18
135 6 2017-09-18